Novoročná dodatočná zľava 10% na všetko z mikroplyšu. Kód: 10MIKROPLYS
Menu
Hľadať Registrovať Prihlásiť 0 Košík
Váš košík je prázdny :(

Získajte dopravu zadarmo

Nakúpte ešte za 70 € a dopravu máte zadarmo.

0 €
Doprava zadarmo!

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu MK Lozkoviny.sk umiestneného na internetovej adrese www.mklozkoviny.sk  (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

M&K Home Textile s.r.o., so sídlom: Mikulášovice č. p. 11, 407 79 Mikulášovice, Česká republika

IČ: 04723775

IČ DPH: SK4120230345

DIČ: CZ04723775

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36883

adresa pre doručivanie: Vilémovská 259, Dolní Poustevna 40782

adresa prevádzkarne: Vilémovská 259, Dolní Poustevna 40782

telefónne  číslo: +421 233 058 699

kontaktný e-mail: info@mklozkoviny.sk

 

ako Predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou

ako Kupujúcim

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky [v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníku, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“)  platia pre nákup tovaru v internetovom obchode "MK lozkoviny" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.mkozkoviny.sk (ďalej tiež len "webové rozhranie"), ktoré prevádzkuje Predávajúci a pre prípadnú ďalšiu obchodnú spoluprácu Predávajúceho s Kupujúcim podnikateľom.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

1.3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom PredávajúcehoZásadami ochrany osobných údajov. Vzťahy nimi neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikol.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok, teda aj zmluva licenčná). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Kupujúci a Predávajúci s tiež môžu výslovne dohodnúť na inom jazyku.

1.6. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady kedy je Kupujúci  podnikateľom, prípadne právnickou osobou. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre veľkoobchod sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre maloobchod, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Odoslaním objednávky či registráciou Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre maloobchod.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Podnikateľom je každá osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, osoba podnikajúca podľa zvláštnych predpisov alebo osoba, ktorá pre prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku Predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzavretie zmluvy je až objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Predávajúceho.

3.2. Objednávku kupujúci činí prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom tam uvedeným alebo medzi stranami inak zjednaným. Objednávka musí každopádne vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne aj číselne označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy, kontaktné údaje kupujúceho (meno/názov spoločnosti, IČO, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa). Kupujúci podnikateľ je povinný  do objednávky zadať platné identifikačné číslo.

3.3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si vážnosť objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

3.4. Kupujúci je na vyzvanie povinný preukázať, že je podnikateľom, a to predložením živnostenského alebo iného oprávnenia (ich kópií) či výpisom z obchodného registra.

3.5. V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že objednávka bude zrušená až po expedíciu tovaru, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty potrebné pre prevzatie a užívanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom alebo slovenskom jazyku.

4.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť Kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

4.3. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je o vadách spísaný protokol, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

4.4. Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. Prípadný nesúlad je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením o vadách.

5. Cena tovar a platobné podmienky

5.1. Na webovom rozhraní sú uvedené ceny tovaru. Z týchto cien je predávajúci oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti na množstve objednávaného tovaru alebo predchádzajúcich nákupoch Kupujúceho.

5.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar spôsobmi individuálne dohodnutými, alebo spôsobmi ktoré sú uvedené na webovom rozhraní, prípadne niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

• v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;

• bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou;

• bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet Predávajúceho;

• bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti na tomto doklade uvedenej.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru až po jeho doručení tzv. „na faktúru“. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je v tomto prípade faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

5.3 V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru Kupujúcim.

5.4. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

5.5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.

5.6. Platba za tovar je možná v eurách (EUR).

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.

5.8. U vybraného tovaru venujeme pri jeho kúpe časť z kúpnej ceny na dobročinné účely. Viac informácií je k tomu uvedených na našom webovom rozhraní.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

6.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má Predávajúci pre tento prípad nárok na zmluvnú pokutu vo výše 50 % z ceny tovaru.

6.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

6.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.

6.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné ​​a v prípadoch zmlúv uzatvorených elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6.6. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

7. Zodpovednosť za vady

7.1. Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a prípadná záručná zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

8. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho, osobitné ustanovenia o podmienkach používania fotografií

8.1.Pri jednaní o zmluve a jej plnení môžu byť Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo dôvernosť vyplýva priamo z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu dohodnutého Predávajúcim;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.

8.2. Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu Predávajúceho vytvárať kópie podkladov, ktoré mu boli odovzdané Predávajúcim.

9. Ochrana autorských práv a používanie webového rozhrania

9.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmie Kupujúci používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania Kupujúci dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Kupujúcemu prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je Kupujúci ďalej povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá podľa tohto odseku konaním Kupujúceho preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Strany si týmto ujednávajú a berú na vedomie, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

10.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.6.2020