12. - 22. 7. Doprava do Packety ZADARMO od 12 €.
 • Slovenština Slovenština
 • Zavolajte nám, poradíme vám +421 233 058 699 8:00 - 15:00

  Všeobecné obchodné podmienky

  Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kompletní znění podmínek si prosím přečtěte po kliknutí na odkaz.

  spoločnosti  M&K Home Textile s.r.o., IČO: 04723775, so sídlom Mikulášovice č. p. 11, 407 79 Mikulášovice,

  na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.mklozkoviny.sk/

  Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

  • Spôsob platby a možnosť doručenia si môžete vybrať počas objednávkového procesu a najdete je taktiež na e-shopu v části Doprava a platba.

  • Stlačením tlačidla “Odoslať objednávku a zaplatiť” s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu. Pri každej forme platby bude tlačidlo ďalej doplnené o zvolenú formu platby.

  • Pokiaľ pri tovare uvádzame, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať do doby uvedenej v části 9 týchto VOP.

  • Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní.

  • Bližšie informácie o reklamáciách a vratkách nájdete v našom reklamačnom poriadku.

  • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a ako, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

   
   

  1. KTO SME?

  M&K Home Textile s.r.o.

  so sídlom: Mikulášovice č. p. 11, 407 79 Mikulášovice (ďalej len „adresa sídla“)

  IČO: 04723775

  DIČ: CZ04723775

  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 36883

  (ďalej len „M&K Home Textile s.r.o.“, “predávajúci” alebo „my“),

   

  2. AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ? 

  Kde nás nájdete:

  V našej prevádzke CZ: Vilémovská 259, Dolní Poustevna, PSČ 407 82, více informací také v na našich webových stránkách v části Kontakty.

  Telefón: +421 233 058 699 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00)

  E-mail: info@mklozkoviny.sk

  3. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

  e-mail zákazníka    adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári; 

  e-shop    náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke https://www.mklozkoviny.sk/;

  kúpna zmluva    záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru a/alebo služieb na našich webových stránkach;

  občiansky zákonník    zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník ČR;

  podnikateľ    fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;

  spotrebiteľ    každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania; 

  VOP    tieto všeobecné obchodné podmienky, tj pravidlá, ktoré zaväzujú nás aj vás pri uzatváraní Kúpnej zmluvy;

  webová stránka    internetová adresa https://www.mklozkoviny.sk/;  

  zákazník    ste to vy, kupujúci, či už ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  4. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

  4.1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

  4.2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

  4.3. Tovar, cena, náklady. 

     4.3.1. Popis nášho tovaru vrátane jeho hlavných vlastností nájdete na našich webových stránkach. 

     4.3.2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov.

     4.3.3. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

  4.4. Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky alebo na našich webových stránkach v sekcii Možnosti platby a Možnosti dopravy. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností alebo si môžete zvoliť osobný odber u nás na predajni 

  4.5. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „Odoslať objednávku a zaplatiť pri prevzatí“ alebo „Odoslať objednávku a zaplatiť prevodom“ alebo „Odoslať objednávku a zaplatiť online“ podľa zvoleného spôsobu platby zákazníkom v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.

  4.6. Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP. 

  4.7. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z vadného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

  5. ČO MUSÍME OZNÁMIT ZÁKAZNÍKOM SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

  5.1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

     5.1.1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo

     5.1.2. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

     5.1.3. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; 

  s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a odoslaním formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail: info@mklozkoviny.sk.

  5.2. Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 

     5.2.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený alebo vytvorený alebo upravený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;

     5.2.2. o dodávke tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

     5.2.3. o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;

     5.2.4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil, čo platí aj pri zvukovej alebo obrazovej nahrávke a počítačových programoch, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;

     5.2.5. o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ má byť podľa zmluvy plnené k určitému dátumu alebo v určitom období;

     5.2.6. o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie;

     5.2.7. o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;

     5.2.8. o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby;

     5.2.9. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  5.3. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 30 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal.

  5.4. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený alebo nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na náš e-mail alebo telefonicky.

  5.5. Adresa pre vrátenie tovaru. Pre vrátenie riadne zabaleného tovaru kontaktujte našu zákaznícku linku na čísle +421 233 058 699, ktorá Vám pridelí unikátny kód na odoslanie zásielky späť cez akúkoľvek pobočku spoločnosti Packeta. Štítok pre vrátenie Vám na pobočke spoločnosti Packeta vytlačia po nahlásení nášho kódu. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady, pokiaľ sa nedohodneme inak. Od vrátenie kúpnej ceny bude odpočítaná cena dopravy cez Packeta vo výške 2,50 EUR.

  5.6. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar. 

  5.7. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@mklozkoviny.sk.

  5.8. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

  5.9. Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  5.10. Recenzie. Recenzie je možné vkladať prostredníctvom webových stránok Heureka. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka, nájdete na ich webových stránkach. Viac informácií o tom, ako spracovávame recenzie vložené na našich webových stránkach nájdete tu

  5.11. Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom. 

  5.12. Radenie tovaru. Pokiaľ na našich webových stránkach prejdete do sekcie radenia kategóriách tovaru, mali by ste vedieť, že na zobrazovanie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, s ktorými sa môžete bližšie zoznámiť na našich webových stránkach.

  5.13. Ujma spôsobená nesprávnou či neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od činnosti adresáta či iných osôb, prípadne od neovplyvniteľných skutočností alebo od náhody.

  6. REGISTRÁCIA, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A VERNOSTNÝ PROGRAM 

  6.1. Registrácia. Nakupovať u nás môžete aj bez registrácie. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať, budete mať väčší prehľad o histórii svojich objednávok, stave novej objednávky atď. Registráciu zákazníka vykonáte na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Pre vytvorenie registrácie je nevyhnutné potvrdiť, že ste sa oboznámili s obsahom týchto VOP a so zásadami ochrany osobných údajov.

  6.2. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke obchodu a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  6.3. Užívateľský účet. Pomocou emailu a zvoleného bezpečného hesla môžete vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), kde môžete okrem iného vykonávať aj objednávky tovaru. 

  6.4. Zablokovanie užívateľského účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po troch (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu vášho užívateľského účtu. Pokiaľ bude váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile info@mklozkoviny.sk.

  6.5. Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

  6.6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

  6.7. Vernostný program. Registrovaní zákazníci môžu využívať výhody nášho vernostného programu, pokiaľ ho budeme ponúkať. Ako náš vernostný program funguje a ako sa do neho môžete zapojiť nájdete tu.

  7. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  7.1. Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar, vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.

  7.2. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie. 

  7.3. Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. 

  7.4. Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku a zaplatiť pri prevzatí“ alebo „Odoslať objednávku a zaplatiť prevodom“ alebo „Odoslať objednávku a zaplatiť online“, podľa zvoleného spôsobu platby zákazníkom a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady ochrany osobných údajov.

  7.5. Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.

  7.6. Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (zvolený spôsob platby, množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

  7.7. Kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy? K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „Odoslať objednávku a zaplatiť pri prevzatí“ alebo „Odoslať objednávku a zaplatiť prevodom“ alebo „Odoslať objednávku a zaplatiť online“, podľa zvoleného spôsobu platby zákazníkom.

  7.8. Potvrdenie objednávky predávajúcim. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na e-mail zákazníka.

  7.9. Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

  7.10. Povinnosti kupujúceho. Vy sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

  7.11. Kópie VOP a formuláre pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy, tj aktuálne znenie týchto VOP na e-mail zákazníka. Zákazník spotrebiteľ tiež dostane formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. 

  7.12. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

  7.13. Telefonická objednávka. Zákazník môže urobiť svoju objednávku tovaru aj telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, od nás dostane potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a náklady spojené s balením a dodaním tovaru zvolenej zákazníkom na e-mail zákazníka, ktorú uviedol v telefonickom hovore, spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami ochrany osobných údajov a formulárom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručením potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkom na náš e-mail.               

  8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

  8.1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v EUR a sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru je platná po dobu, počas ktorej je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  8.2. Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky (Doprava a platba), a to najmä:

     A.   online platobnou kartou;

     B.   bankovým prevodom;

     C.   v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi (dobierka);

     D.   Google pay;

     E.   Apple pay.

  Spôsob platby zákazník volí v priebehu objednávky. Viac o spôsoboch platby nájdete na našom webe tu.

  8.3. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

  8.4. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu (Možnosti platby a Možnosti dopravy)nájdete tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený (napr. Česká republika, Slovensko, apod.). Objednávky o minimálnej celkovej cene uvedenej na našich webových stránkach Vám doručíme zadarmo.

  8.5. Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej aj náklady balného a dopravného.

  8.6. Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín, 

  8.7. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

  8.8. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.

  8.9. Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na e-mail zákazníka.

  9. VŠETKO ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU

  9.1. Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom spravidla expedujeme tovar s dodacou lehotou 3 pracovných dní od prijatia objednávky, pričom sa zaväzujeme tovar dodať maximálne do tridsiatich (30) dní od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Cez uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

  9.2. Spôsob dopravy. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky.

  9.3. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vrata/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovar zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom alebo inou osobou zákazníkom určenou.

  9.4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  9.5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol určený v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, pokiaľ sa nedohovoríme inak.

  9.6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 30 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem euro) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  9.7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem euro) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  9.8. Možnosť započitanie nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

  9.9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

  10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

  10.1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. To znamená, že pokiaľ neuhradíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom daného tovaru.

  10.2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči nim máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

  11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  11.1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 5 týchto VOP.

  11.2. Právo podnikateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Ak nám zákazník podnikateľ neoprávnene vráti tovar upozorňujeme, že mu môžeme vyúčtovať náklady za skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.6 a 9.7 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.

  11.3. Nezaplatená kúpna cena. Pokiaľ zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu, môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  11.4. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník odmietol prevziať tovar.

  11.5. Darček. Pokiaľ zákazník spolu s tovarom obdrží darček a následne od kúpnej zmluvy s nami odstúpi, je povinný nám vrátiť aj tento darček. Darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom je teda uzavretá s tzv. rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť.

  12. ČO KEĎ BUDE MAŤ TOVAR CHYBY

  12.1. Akú dobu má na vytknutí vady zákazník podnikateľ? Zákazník podnikateľ je povinne vytknúť prípadnú vadu tovaru bez zbytočného odkladu potom, keď mal možnosť si vec prezrieť a vadu zistiť, a to buď označením vady alebo oznámením, ako sa prejavuje. Vadu je možné vytknúť do 6 mesiacov od prevzatia tovaru.

  12.2. Odkaz na reklamačný poriadok a práva spotrebiteľa. Zákazník spotrebiteľ má právo na vytknutie vady v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru voči spotrebiteľom je upravené v našom reklamačnom poriadku.

  12.3. Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

  13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  13.1. Zásady ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách ochrany osobných údajov.

  13.2. Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies.

  14. VYŠŠIA MOC

  14.1. Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre účely týchto VOP považuje každá udalosť nezávislá na vôli predávajúceho, ktorá bráni v splnení jeho povinností a ktorú nebolo možné predvídať alebo jej následky odvrátiť či prekonať. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, záplavy, zemetrasenia, teroristický útok, vojna, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených v dôsledku šírenia choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán.

  14.2. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci predávajúci nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, poťažmo týchto VOP.

  15. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

  15.1. Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomí, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.

  15.2. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

  15.3. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

  15.4. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

  15.5. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk.

  15.6. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

  15.7. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  15.8. Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

  15.9. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom. 

  15.10. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 24.4.2023 a rušia platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.


  Archív zmluvných podmienok

  Hore